Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Ще имали филиал на Софийския университет във Видин?

01.14.2013 · Posted in Новини, Образование

Запознава ме ви с дебатите в Народното събрание след 2100 часа на 5 декември 2012г. по повод внесеното от народния представител от Коалиция за България Михаил Миков предложение в държавния бюджет за 2013г. да бъде осигурено минимално финансиране за разкриване на филиал във Видин на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

ЧЕТИРИСТОТИН И ОСЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

София, сряда, 5 декември 2012 г.

Открито в 9,01 ч.

(…)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.

Господин Миков – за изказване.

МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.

Уважаеми народни представители, внесъл съм предложение за увеличаване на субсидията на Софийския университет с 500 хил. лв. – след посещението на министъра на образованието Сергей Игнатов във Видин, където той каза, че там ще има филиал на Софийския университет и че го е съгласувал с министър-председателя.

Оттук насетне единственото, което остава, е да се осигури минималното за действителна реализация на това обещание на министър Игнатов! Идея, много очаквана от видинската общественост. Не само – и от монтанската, след закриването на някои учебни заведения в Монтана.

Уважаеми народни представители, в писмото на ректора на Софийския университет до Образователната комисия ясно се поставят въпросите на тежките дефицити във функционирането на Софийския университет! Това 125-годишно висше учебно заведение – догодина, което в момента няма средства за издръжка на така наречените „малки специалности” – фундаментални науки, малките филологии с редки езици.

Прилагането на Постановление на Министерския съвет № 121 от месец юни тази година във връзка с чл. 91 от Закона за висшето образование очертава необходимост от над 10-процентен ръст на субсидията за Софийския университет!

Такова увеличение няма предвидено в държавния бюджет. След решението – аз нямам съмнение, че е коректно, а не е някаква приказка на пазара – на министъра, който ангажира и министър-председателя, който бил подкрепил тази идея, минимумът, с който трябва да стартира един филиал на Софийския университет във Видин, е 500 хил. лв.!

Софийският университет няма откъде да задели тези средства! Знаете, че университет не се прави без минимум средства за изграждане на библиотека, на учебни зали, за изграждане на някаква минимална материална база!

Искането е съвсем скромно и аз смятам, че чрез гласуването си народните представители и парламентарните групи ще покажат дали наистина това, което обяви министър Игнатов във Видин, е сериозно намерение и обещание от страна на него и министър-председателя, или са приказки, които разчитат на късата памет на българските граждани.

Обещавам Ви, че списъкът с гласуването по този текст ще бъде надлежно разпространен сред видинското гражданство. Едно е да се приказва, съвсем друго е да се задели, макар и минимален, ресурс за това, което се приказва. Смятам, че ще срещна подкрепа във всички парламентарни групи.

Парламентарната група на Коалиция за България ще подкрепи това предложение. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?

Заповядайте.

РУМЕН СТОИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Миков, мисля, че са Ви заблудили малко точно в аспекта – съгласието на ректора на университета с главно „У”, че е съгласен да направи филиал във Видин.

Имаше устно съгласие. След това – не знам причините, си изтегли, мога да Ви го гарантирам… (Шум и реплики от КБ.) Моля? (Реплики от КБ.)

Колеги, моля…

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Стоилов, говорете!

Колеги, моля Ви! Не влизайте в диалог от място!

РУМЕН СТОИЛОВ: Колеги, истината е, че според мен, и съм убеден, ще бъде направен филиал във Видин, но не и на Софийския университет.

И искането за половин милион лева не е достатъчно, защото ректорът поиска доста повече пари. И мисля, че не е коректно, независимо кой е университетът, да извива ръцете на който и да е министър, само заради поето обещание. Моето мнение е, че Вас са Ви заблудили. Наистина мисля, че са Ви заблудили. А колкото до филиал предполагам, че гражданите на Видин ще видят, че ще се направи филиал във Видин. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За втора реплика – заповядайте, госпожо Богданова.

ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги! Господин Миков, аз, разбира се, че ще подкрепя това предложение най-малкото, защото на Софийския университет са му необходими повече средства. Но много бих искала, тогава когато защитавате след гласуването му в залата това решение, да си дадете сметка, че Законът за висшето образование предполага два начина, по които може да се открие процедура по акредитиране, откриването на ново висше училище, включително и на филиал на Софийския университет във Видин. Едното е по искане на Академичния съвет, другото е по предложение на министъра на образованието, младежта и науката.

И тъй като се опасявам, че аргументите на колегата Стоилов не са достатъчно сериозни, за да опровергаят говоренето на министъра на образованието, младежта и науката, който смятам, че заявявайки, говори като човек с тежест и с политически статут, моля Ви, повторете още веднъж аргументите си, заради които залата си струва да подкрепи това предложение. Вярвам, че и колегата Тошев ще бъде Ваш съратник в отстояването на неговото приемане. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика? Няма.

За дуплика – господин Миков.

МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.

Уважаеми господин Стоилов, аз не вярвам министърът на образованието, който включително се позова, че се е договорил с министър-председателя, да са такива огромни измамници, макар че няма да е първият случай.

Сега Вие излизате тук – аз не знам от чие име. Ако е от името на министъра, значи министърът казва, че няма да се случи това, за което той е излъгал във Видин преди два месеца и за което той каза, че е говорил с премиера, говорил е с шефа на Акредитационната комисия проф. Биолчев и с ректора на университета.

Вие ни предавате някакви разговори – този чул, онзи казал, ще има университет… „Тате ще ми купи колело, ама не сега”… (Оживление.)

Сега – смешно е с такива аргументи.

Ще задам въпрос към министъра на образованието още тези дни и да го питам аз него ще внесе ли той предложение в Комисията по акредитация за този прословут филиал или това е една голяма измама за видинските граждани. Не е първата. ГЕРБ толкова поразии направи във Видинска област, че това няма да е първата.

И става въпрос, пак казвам, за една съвсем скромна сума, която показва истинското отношение не само на министъра на образованието, не само на министър-председателя, но и на Вас от управляващата партия.

Само икономиите от изнесените структурни звена са много повече от тези 500 хил. лв. през управлението на ГЕРБ. И сега всякакви тук увъртания нямат смисъл, но аз съм доволен, че Вие хвърляте друга светлина.

Не знам Вашето отношение какво е по темата – като представител на правителството в случая ли коментирате, защото друг няма тук, защото тези изявления са правени от правителството? Вие в пряк текст казвате: министърът на образованието излъга.

Излъга ли министърът на образованието видинските граждани? Това е големият въпрос, който сега възниква. Благодаря Ви. (Реплики.) Процедура, госпожо председател, извинявайте.

Вярно, че е практика да се гледат бюджетите в отсъствието на кабинета и министрите, но да поканим министъра на образованието и ако той каже, че няма да се прави филиал на Софийския университет и че е излъгал, аз ще си оттегля предложението. Ама до момента Вие от негово име ли говорите, от името на министър-председателя ли, не е ясно. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Правите ли процедура?

МИХАИЛ МИКОВ (КБ, встрани от микрофоните): Правя процедурно предложение. Вие го поканете. Както искате… Ако искате – да гласуваме. (Шум и реплики.)

Това е процедурно предложение.

Уважаема госпожо председател, извинявайте!

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Да, заповядайте. Уточнете, ако обичате, точно предложението си.

МИХАИЛ МИКОВ: Правя процедурно предложение да призовем министъра на образованието да се яви в залата по този въпрос, защото е важно неговото становище като представител на правителството относно това, което разглеждаме тук. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Ще го поканим, господин Миков.

Лично обяснение – заповядайте, господин Стоилов.

РУМЕН СТОИЛОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Миков, много Ви моля коректно да се отнасяме един към друг.

Говорите за лъжи и измами. Министърът е поел ангажимент в град Видин да се направи филиал. Вие казвате, всички тук ни слушат – доста хора, и казвате, че аз съм казал, че министърът е излъгал. Напротив, Вас са Ви излъгали, защото Софийският университет – проверете си, има извлечения, са гласували против създаването на филиал в град Видин.

Много Ви моля, особено когато ме посочвате и говорите, че се лъже и че министърът лъже, много Ви моля! Вие сте сериозен човек! Не излизайте тук и не говорете такива неща. (Шум и реплики.)

 

(…)

 

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

Гласували 118 народни представители: за 27, против 64, въздържали се 27.

Предложението не е прието.

Прегласуване – Лютви Местан.

 

ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаем госпожи и господа народни представители! Сергей Игнатов и това управляващо мнозинство ще останат в историята с разкриването на 52-рия университет в България. Нека да припомня – Пернишкият университет по телекомуникации и архитектура (ще ми спестите неудобството да припомня абревиатурата)…(смях и оживление в залата). Перник се намира на 20-ина километра от София, където се намират половината образователни институции на страната. Има много по-голяма логика да подкрепите едно предложение, което прави възможно разкриването не на 53-ия университет в България, а филиал на най-авторитетното висше училище в България – Софийския университет, във Видин, за който град самият министър на Димитровден каза, че това е една от столиците на България, един от най-големите градове по време и на Османското иго (по негово определение) и че заслужава да има свой филиал поне, защото в радиус от 200 километра няма друго висше училище.

Защо това, което поемате като ангажимент пред видинчани на Димитровден, не е актуално преди Коледа?! Това ли е политическата Ви последователност?! Петстотин хиляди биха помогнали на Софийския университет „Св. Климент Охридски” да  изпълни ангажимента, за който твърдите, че е и ангажимент на министър-председателя Бойко Борисов, и на министър Сергей Игнатов. Ако сте искрени в този ангажимент, ако този ангажимент не е бил само на думи, сега е времето, при прегласуването да подкрепите предложението на колегата Михаил Миков.

Предлагам прегласуване. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Прегласуване.

Гласували 123 народни представители: за 34, против 58, въздържали се 31.

Предложението не е прието.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.