Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Докъде добутаха проекта за регионалното депо за отпадъци

11.20.2011 · Posted in Без категория
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин” – това се оказва най дългоочакваният и най-дълго подготвяният в община Видин проект”. Вероятно видинлии, а и жителите на областта ще се съгласят безрезервно с тази констатация на Виолета Георгиева, главен специалист в сектор „Екология, околна среда, озеленяване и чистота”. „Две години отне на екипа за подготовка на проектното предложение, за да отговаря напълно на изискванията за изграждане на подобна система по евростандартите”, призна в края на юни и вече заминалият си от Общината Румен Видов. Всъщност той и в това не каза истината – подготовката за проекта бе започнала още при първия мандат на Иван Ценов.
С изграждането на регионално депо ще бъде решен тежък не само за община Видин, но и за целия регион екологичен проблем – този за депонирането на битовите отпадъци.
Известно е, че капацитетът на старото депо, където и сега продължава да се извозва боклука, още преди 5 – 6 години е изчерпало капацитета си. Така че в момента то буквално се „пука по шевовете”.
Въпреки належащата нужда и дългогодишната подготовка едва юни тази година най-после се случи подписването на договор за реално стартиране на работа по проекта. Той се реализира по ОП „Околна
среда 2007 – 2013 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на ЕС.  Стойността му е малко над 19 милиона като 85 % от тях са безвъзмездната помощ, която финансиращата страна дава. Общинското участие е едва 5, 3 %, а остатъкът до 15 % се допълва от държавата. Бенефициент по
проекта е Община Видин, а партньори – останалите 10 общини в областта, тъй като той има регионален характер.
Бъдещото депо ще бъде изградено недалеч от сегашното – в местността „Рамова ливада”, на площ от над 200 дка, а капацитетът на двете клетки ще е за повече от 500 000 тона отпадъци.
Виолета Георгиева подчертава, че това ще бъде едно модерно съоръжение, отговарящо на всички европейски изисквания и стандарти. Предвидено е изграждане на инсталацията за преработка на строителните отпадъци. Ще има място за компостиране на биоразградимите отпадъци – в момента всички отпадъци се събират на едно
място, което запълва място в депото, а биоразградимите могат да бъдат върнати отново в природата, след
подходяща обработка, разбира се, което е много важно от екологична гледна точка. Отпадните води от депото ще преминават през специална пречиствателна станция.
С появата на новото съоръжения ще стане веднъж завинаги ясно и колко битови отпадъци се събират от сметопочистващите фирми – за тази цел ще има система за входящ контрол на отпадъците, тоест ще се измерва точно какви тонажи смет влизат и се депонират. Цялото депо с всичките му отделни елементи пък ще бъде обградено от зелен пояс, така че да не се замърсяват околните терени.
„До момента е направен доклада за ОВОС, издадено е комплексното разрешително, които бяха доста трудни моменти.
Извършихме отчуждителни процедури, за да може депото да бъде изцяло върху общинска земя. В последните месеци беше създадено и звено по проекта, което оттук нататък ще се занимава изцяло с ръководството му. Към момента е избрана и консултантска фирма, която ще оказва техническа помощ по управление на самия
проект”, обяснява Георгиева, според която до 29 месеца след юни трябва да се свърши много работа, за да бъде успешно завършен проектът – провеждане на обществени поръчки за избор на фирма за строителен контрол, проектантската дейност и строителството, доставката на машини и съоръжения и всичко, от което се нуждае този проект.

в. НИЕ четвъртък – неделя 17 – 20 ноември 2011 г.  бр. 83 (2620)   год. XXII


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.