Блогът на Видин Онлайн Блогът на Видин Онлайн

Далаверите на ОП „Пазари”

12.18.2011 · Posted in Новини
Видин - пазар

Видин - пазар

През миналата седмица се разбра, че обект на провеждащия се в Община Видин вътрешен одит са били и дейността и финасовото състояние на Общинско предприятие „Пазари и паркинги”. Лидия Панайотова, юристконсулт в Община Видин, представи анализ, от който се разбра, че в общинското предприятие е царял хаос.
Стана ясно, че през предходните четири години са сключвани договори за отдаване под наем на общинска частна и публична собственост без задължителните търгове, а само след подаване на молба от искащите да я ползват за осъществяване на търговска дейност. Договори са били сключвани за твърде дълъг срок и в нарушение на принципа за лоялна конкуренция. Същите са били продължавани с анекси, което противоречи на всички съществуващи наредби. Приспадани са по ½ от дължими за три години наеми в замяна на извършени за сметка на немателите подобрения, без да е ясно дали тези подобрения са равностойни на приспаднатите суми.
През тази година пък над 31 хил. лв. от постъпилите в касата на ОП пари от такси и наеми така и не са стигнали до сметката на Община Видин.
Не липсват и некоректни наематели – 54 326,79 лв. за наеми, такси, консумативи дължат наематели на ОП „Пазари и паркинги” към 30.09.2011 г. Проверка на място в централния пазар пък е установила, че наематели ползват допълнителни търговски площи без да плащат за това.
Ето и по-подробно представените от юристконсулта на Общината Лидия Панайотова резултати за това, как са управлявани пазарите във Видин:
„Въз основа на заповед РД 0111931/07.11.2011 г. на кмета на община Видин са установени редица нарушения. По съществени от които са следните:
Проверени са договори за отдаване под наем на имущество частна общинска собственост и е констатирано следното – в нарушение на Правилника за вътрешния ред на пазарите в града и дейността на ОП „Пазари и паркинги”, действащ до края на 2010 г., договорите за отдаване под наем на материално-техническите съоръжения - пазарни маси, са сключвани за срок от 1 година предимно с един и същ наемател от ръководителя на общинското предприятие след подаване на писмена молба. Съгласно същия правилник пазарските маси се наемат от срок за 1 месец или ежедневно като търговците заплащат ежедневни такси или месечни такси и наем. Проверката не е установила опълномощяване на директора на ОП „Пазари и пракинги”
от страна на кмета на община Видин – изискване, регламентирано от новия действащ правилник за дейността на ОП „Пазари и паркинги”, приет от ОбС – Видин. С отдаването под наем на пазарски маси чрез ежегодно сключвани договори с едни и същи лица се ограничават правата на другите граждани и търговци за участие в търговска дейност на пазара.
Нарушава се принципът на лоялна конкуренция и равнопоставеност и се лишава общин ския бюджет от по-големи приходи които биха се получили, при проведена тръжна процедура.

При договори за отдаване на търговски маси, преобразени в търговски клетки, сключени като договори за наем на временна подвижна пазарска маса с подобрения, състоящи се в слънцезащитен навес, три странични преградни стени и метална щора за заключване, е заложено наемателят да заплаща наемна цена, която пред-
ставлява ½ от дължимата наемна цена за срок от 3 години като след изтичане срока на договора извършените от наемателя подобрения на търговските маси остават собственост на Община Видин.
От така сключените договори не става ясно как е образувана приспаднатата част – 50 % от дължимия наем, не става ясно какъв точно обект се отдава под наем – с постоянен или с временен статут, не е ясно дали подобренията не  се изразяват в ново строителство и дали разходите за извършените подобрения от наемателите са равностойни
на приспадната част от наема за срок от 3 години, какво ще стане с търговските клетки и наемателите след изтичане на срока на договорите. В този смисъл твърдението, че Община Видин ще получи след три години търговски клетки с неясен статут без да е вложила никакви средства, не е съвсем вярно.
Приспаднатият наем от 50 % реално представлява пропусната полза на Общината.
По този ред през 2009 г. са преобразувани 90 бр. търговски маси и павилиони и 48 бр. през 2010 – 2011 г.
Към настоящия момент от 84 обекта с постоянен статут на централен пазар, са свободни само 4.
Договорите за отдаване под наем са сключвани от кмета на общината – през периода от началото на 2008 г. до извършване на проверката са обявени и проведени само два търга с тайно наддаване и подписани договори със
спечелилите кандидати.
За информация – при първоначална тръжна цена за обект номер 20 в размер на 53,73 лв., спечелената тръжна цена е в размер на 100 лв. Това означава, че всички останали договори за отдаване под наем на обекти с постоянен статут частна общинска собственост са действащи в момента без валидно правно основание и противоречат на разпоредбите на Закона за общинската собственост и в частност на актовете, уреждащи дейността на ОП „Пазари и паркинги”.
Договорите за отдава- не под наем на обекти с постоянен статут са сключвани за срок до 3 години. При изтичане на срока всеки нов договор трябва да се сключва след обявяване и провеждане на съответната процедура, изисквана от нормативните актове.
Допълнително удължаване на срока чрез анекси не е регламентирано в нито един от актовете, уреждащи дейността на общинското предприятие.
Финансови отношения във връзка с направени подбрения или основни ремонти не са основание за сключване на нов договор.
Още повече, че въпроси от този вид естетество в един момент ще се окажат повече основание да търсим обезщетение от Общината.
На практика с така подновените договори със сключени анекси се заобикаля законът и по незаконосъобразен начин се предоставя възможност на едни и същи лица да наемат обектите за неопределено време.
Отдаване под наем на търговски площи, петна за поставяне на обекти с времен статут:
Извършена е проверка и анализ на няколко договора за отдаване под наем на общинско имущество – търговски площи, подписани от кмета на община Видин. По същия начин както договорите с постоянен статут само след подадена молба са сключвани договорите за отдаване под наем петна. Този ред за отдаване под наем на петна/търговски площи на Централен пазар е в нарушение на законодателството в тази връзка, съгласно което частна общинска собственост се отдава под наем след проведен публичен конкурс или публичен търг.
През периода 2008 – 2011 г. са обявени само 10 търга от кмета на община Видин, по които не са се явили заинтересовани лица и в последствие търговете не са проведени.
Проверка на несъбраните вземания на клиенти към 30.09.2011 г. показва, че сумата на несъбраните взимания на ОП „Пазари и паркинги” към 30.09.2011 г. възлиза общо на 54 326, 79 лв. В това число: от наеми
– 33 576, 51 лв.; от такси – 13 599, 40 лв.; от несъбрани обезщетения от наематели – 1 411, 33 лв.; не са възстановени от наемателите разходи за електрическа енергия и вода общо в размер на 5 533, 90 лв. – така с невъзстановените разходи за консумативи реално е извършено кредитиране на ОП „Пазари и паркинги”.
При извършената проверка по отчитането на приходи от такси, наеми на площи, наеми на имущество, обезщетения, неустойки установи, че не всички постъпления се внасят по сметка на Община Видин.
Така за времето от 01.01.2011 г. до 30.09.2011 г. са отчетени в касата на ОП „Пазари и паркинги” и преведени по сметката на Общината общо приходи както следва: такси – събрани 117 845 лв., преведени – 104 247 лв.; наем имущество – 153 913 лв, преведени – 140 729 лв.; наем площ – 120 384 събрани, а преведените са 117 463 лв. Или непреведената сума възлиза на 31 049 лв.
Проверка на място в ОП „Пазари и паркинги” относно реално ползваните търговски площи и описаните в сключените с наемателите договори, е установила, че не във всички случаи се събират такси за допълнително ползваните площи.
в. НИЕ бр. 91   15 – 18 декември 2011 г

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.